สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา  และประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ได้มีผลบังคับใช้แล้ว (24 พ.ค. 60) ภายหลังครบ 120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   (อ่านข่าว :เปิดเนื้อหา ร่างพ.ร.บ. คอมพ์ใหม่ แฝง ‘Single Gateway’ รับกระทรวงดิจิทัลฯ )

โดยมีสาระสำคัญคือ
-ส่งข้อความก่อความรำคาญ (สแปม) ถือว่ามีความผิดปรับไม่เกิน 200,000 บาท
-แฮกข้อมูลผู้อื่น, ปล่อยข่าวลือ ปรับ 20,000 – 140,000 บาท หรือ จำคุก 1-7 ปี
-ส่งข้อความที่กระทบต่อความมั่นคงฯ ปรับ 20,000 – 200,000 บาท จำคุก 1- 10 ปี
-ตัดต่อภาพผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตและนำมาเผยแพร่ปรับไม่เกิน 200,000 บาท จำคุกไม่เกิน 3 ปี

ทั้งนี้การปิดเว็บไซต์หากพบว่ากระทำผิด ไม่ต้องรอคำสั่งจากศาล เจ้าหน้าที่รัฐสามารถกระทำได้ทันที นอกจากนี้ยังพบว่า มาตรา 14 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ ไม่ครอบคลุมการหมิ่นประมาท แต่จะหมายถึงการปลอมข้อมูล แปลงข้อมูล  ดังนั้น ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมหรือถูกฟ้องจากการกระทำผิดฐานหมิ่นประมาท แต่นำมาตรา 14 พ.ร.บ.คอมพ์ มาฟ้องพ่วงด้วย สามารถยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ได้  เนื่องจากกฎหมายที่ออกใหม่เป็นคุณแก่ผู้ต้องหา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

จัดตั้งกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลงนาม วันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๙๕ ง  ลงวันที่  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

         (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดําเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล

         (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและ การจัดการศึกษา 

         (ค) ดําเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา

         (ง) ดําเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

         (จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

         (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ไดร้ับมอบหมา